عیسی مسیح ما را چنین به سوی خود دعوت میکند:

«بیایید نزد من، ای تمامی زحمتکشان و گرانباران، که من به شما آسایش خواهم بخشید.»

 

روزی، عیسی با شاگردان خود و جماعتی انبوه شهری را ترک می گفت، کوری در کنار راه نشسته بود.  چون شنید که عیسای ناصری است، فریاد برکشید که: «ای عیسی، پسر داوود، بر من رحم کن!» بسیاری از مردم او را سرزنش کردند که ساکت شود، امّا او بیشتر فریاد می‌زد: «ای پسر داوود، بر من رحم کن!»  عیسی ایستاد و فرمود: «او را فراخوانید.» پس آن مرد کور را فراخوانده، به وی گفتند: «دل قوی‌دار! برخیز که تو را می‌خواند.» او بی‌درنگ عبای خود را به‌کناری انداخته، از جای برجست و نزد عیسی آمد. عیسی از او پرسید: «چه می‌خواهی برایت بکنم؟» پاسخ داد: «استاد، می‌خواهم بینا شوم.» عیسی به او فرمود: «برو که ایمانت تو را شفا داده است.» آن مرد، در‌دم بینایی خود را بازیافت و از پی عیسی در راه روانه شد.


امروزه، هنوز هم اطرافیان،  کسانی را که از مسیح خواستار کمک هستند سرزنش میکنند.  ولی مسیح زنده باز هم مردم را به سوی خویش خوانده، از آنان میپرسد:  «چه می‌خواهی برایت بکنم؟» 

 

امیدواریم که با جستجو در نقشهٔ سایت، از عیسی مسیح و کلام حیات بخش وی اطلاعتی کسب نمایید و اگر در زندگی روبروی دشواریهایی هستید، این را یقین بدانید که مسیح زنده، نه تنها قادر است، بلکه با آغوش باز منتظر یاری شما میباشد.

 

در خواست انجیل

در خواست کتابها

تماس با ما

 

 

.